ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട: ക്രിമിനൽ ആരംഭം
പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ:
വർഗ്ഗങ്ങൾ:
വർഗ്ഗം:

അടിസ്ഥാനപെടുത്തി അംഗത്തിന്റെ റേറ്റിംഗുകൾ
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി വിമർശകരുടെ റേറ്റിംഗുകൾ
ശേഖരം തീർന്നു പോയി

INSTANT DELI ...ബഹുഭാഷാWORLDWIDE

സാധാരണ വില രൂപ. 1,001.99 വില്പനയ്ക്ക്

Condemned: Criminal Origins - ( )

What twists the mind of an ordinary human into a serial killer?
r
rAssigned to the Serial Crimes Unit, Agent Ethan Thomas must answer this question, and bring the worst of society to justice. His solve rate is the best in the bureau....perhaps too good.
r
rWhile investigating the growing list of serial killers, Agent Thomas concludes that something is twisting the bodies and souls of those that society has left behind. The homeless, addicted and deranged are rising from the cityu2019s underbelly and committing mindless acts of violence. Could there be an unseen connection between the increasing brutality of the latest serial killings and the increasing crime rate? This question is pushed to the forefront after Agent Thomas is framed for the murder of two police officers. Now he must solve the murders to stop the killings, and exonerate himself from the crimes of which he is accused.
r
rAs FBI agent Ethan Thomas, you rely on sharp instincts and sophisticated forensic tools to investigate crime scenes, collect evidence, and find clues that will lead you to the killers. With danger lurking in every shadow, you need whatever weapons you can find to stay alive. If you run out of bullets, youu2019ll have to fight with a fire axe, shovel, pipe, two-by-four, or whatever you can pry from the environment around you. Youu2019ll need to make sure nothing stops you as you try to uncover exactly who...or what is behind the grisly killings plaguing the city.

ഫാസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട്
തൽക്ഷണ ഇമെയിൽ ഡെലിവറി
HTTPS മായുള്ള സുരക്ഷിത പേയ്മെന്റ്

അധിക വിവരം

തീമുകൾ

 • ഉടൻ വരുന്നു ...

പ്രസാധകർ

 • ഉടൻ വരുന്നു ...

ഗെയിം മോഡുകൾ

 • ഉടൻ വരുന്നു ...

ബീറ്റ് സമയം

 • ഉടൻ വരുന്നു ...

സീരീസ് / അനുബന്ധ

 • ഉടൻ വരുന്നു ...

ഡെവലപ്പർമാർ

 • ഉടൻ വരുന്നു ...

കളിക്കാരന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്

 • ഉടൻ വരുന്നു ...

പ്രായ റേറ്റിംഗ്

സ്റ്റോറി ലൈൻ

 • ഉൽപ്പന്ന അവലോകനങ്ങളും


  ഉപഭോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ ആമസോണിൽ കാണുക

  5 നക്ഷത്രങ്ങൾ പുറത്ത്


  5 നക്ഷത്ര
  4 നക്ഷത്ര
  3 നക്ഷത്ര
  2 നക്ഷത്ര
  1 നക്ഷത്ര

  >